Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma VNK/2019/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2017 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 47/2018 vp; K 11/2018 vp; K 15/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Elina Normo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160010
Asia
Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavat kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kärkihankkeiden päätyttyä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä raportoi tuloksisista ja kärkihankemallin toimivuudesta vuoden 2020 aikana. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin talouskasvua heikentävän työvoiman kohtaanto-ongelman poistamiseksi. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ulkoasiainhallinnon tietoturvajärjestelyjen parantamiseksi ja sisällyttää tarvittavat määrärahat vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen vuosikertomuksesta 2017 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen