Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2019/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.8.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

U 5/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Janne Mänttäri, Hallitussihteeri p.029 5342569
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2019) 208 final) ehdotetaan muutettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 715/2007. Asetus on yksi tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erillissäädöksistä ja siinä säädetään uusien henkilö- ja pakettiautojen päästörajoista. Nyt komissio ehdottaa asetukseen sisällytettävän päästöjen vaatimuksenmukaisuuden tunnusluvut, jotka on aiemmin vahvistettu komission asetuksessa (EU) 2016/646. Asetusehdotuksessa on siten kyse komitologiamenettelyssä säädettyjen tunnuslukujen siirtämisestä parlamentin ja neuvoston asetukseen eli säädöspohjan muutoksesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella muutetaan oikeudellista välinettä, jolla vahvistetaan jo voimassa olevat päästöjen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen säädösperustan muuttaminen on tarpeellista, sillä todelliset ajonaikaiset päästöt ja laboratoriossa mitatut päästöt eroavat toisistaan merkittävästi. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen avulla ja niitä asteittain tiukentamalla pyritään saamaan ajonaikaiset päästöt vastaamaan tulevaisuudessa paremmin laboratoriotesteissä mitattuja raja-arvoja. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla ja niiden kehittämisellä on siten tärkeitä ympäristövaikutuksia. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on suoraan sovellettava jäsenvaltioissa eikä sitä panna erikseen täytäntöön kotimaisessa lainsäädännössä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen