Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2019/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

U 8/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Olli Hyvärinen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295047026
Asia
Komission asetusehdotuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesta annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta vapautettaisiin kolme uutta tukimuotoa komissiolle tehtävästä valtiontukien ennakkoilmoitusvelvollisuudesta: InvestEU-rahastosta tuettaviin rahoitustuotteisiin liittyvä kansallinen rahoitus, tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeet, jotka ovat saaneet Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkin, sekä Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelmasta yhteisrahoitetut hankkeet ja tiimiyttämistoimet sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -hankkeet. Uudistus tarkoittaa sitä, että jatkossa em. tukimuotoihin liittyvästä kansallisesta -EU-oikeuden valtiontuen kriteerit täyttävästä - rahoituksesta, ei tarvitsisi saada komissiolta hyväksyntää ennen tuen täytäntöönpanoa. Muutoksen tavoitteena on helpottaa kansallisen ja EU:n talousarviosta tulevan rahoituksen yhdistämistä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusluonnos keventää EU:n valtiontukivalvontaan liittyviä menettelyjä ja hallinnollista työtä; ehdotus edistää InvestEU-ohjelman täytäntöönpanoa ja voi myötävaikuttaa siihen, että kansalliset yritystuet kohdentuvat jatkossa enemmän EU-rahoitusta saaville tuensaajille; InvestEU-rahastoa käyttävien markkinaehtoisten toimijoiden välinen kilpailu voi lisääntyä; uusien tukimuotojen käyttö voi lisätä pk-sektorin pankkirahoituksen saatavuutta ja kasvattaa rahoituslaitosten kiinnostusta osallistua pk-yrityssektorin lainojen tarjontaan. Tukikilpailun riskiä ja muita mahdollisia kielteisiä kilpailuvaikutuksia ei voida aukottomasti sulkea pois puuttuvien euroopanlaajuisten vaikutusarviointien vuoksi. Esitykseen sisältyy kuitenkin turvaamistoimenpiteitä, jotka suojaavat kilpailun vääristymiseltä ja estävät haitallisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen