Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

U 11/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Toni Tiala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530361
Asia
Komission ehdotuksella COM (2018) 338 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevaa asetusta mukautettaisiin OLAF:n ja Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi tiiviin yhteistyön, tiedonvaihdon, täydentävyyden ja päällekkäisyyksien välttämisen periaatteiden pohjalta. Lisäksi tietyillä rajatuilla muutoksilla lisättäisiin OLAF:n tutkintatehtävän vaikuttavuutta ja selkeytettäisiin eräitä säännöksiä. Komission ehdotuksessa OLAF:n valtuudet ja jäsenmaiden velvoitteet EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen säilyisivät ennallaan. Asetusmuutos olisi saatava voimaan ennen vuoden 2020 loppua, jolloin EPPO:n toiminnan on määrä käynnistyä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Muutoksilla edistettäisiin EU:n taloudellisten etujen tehokkaampaa suojaamista. Komission ehdotukset kohdistuvat erityisesti EU:n elinten välisen yhteistoiminnan järjestämiseen eikä niillä arvioida olevan vaikutuksia kansallisten viranomaisten valtuuksiin tai kansallisen lainsäädännön soveltamiseen. Asetuskäsittelyn edetessä Euroopan parlamentin esittämien muutosehdotusten vaikutuksia kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin olisi arvioitava tarkemmin niiden täsmentyessä ja mikäli niillä vaikuttaisi olevan toteutumismahdollisuuksia. Parlamentin ehdotusten toteutuminen edellyttää kuitenkin myös neuvoston hyväksyntää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen