Valtioneuvoston asetus VNK/2019/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Asetuksen oikeusministeriön toimialaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin (14 §:n 6 kohta) ja valtiovarainministeriön toimialaa koskevaan sääntelyyn (17 §) lisättäisiin uusi 15 kohta vastaamaan jo muualla säädettyä siitä, että Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevat asiat esitellään valtiovarainministeriöstä. Lisäksi valtiovarainministeriön toimialaa koskevan 17 §:n 11 ja 12 kohtaa muutetaan vastaamaan mm. 1.1.2020 voimaan tulevia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu lakia (906/2019) ja Digi- ja väestötietovirastosta annettua lakia (304/2019). Lisäksi teknisenä muutoksena väestökirjanpito siirretään asetuksessa uudeksi 17 §:n 16 kohdaksi. Asetuksen sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimialoja koskevien 15 §:n 2 kohdan ja 21 §:n 10 kohdan muuttamisessa on kyse pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesta työperäisen maahanmuuton hallinnon siirtämisestä sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön käsittelyn tehostamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Asetuksen 15 §:n 2 kohdan ja 21 §:n 10 kohdan myötä sisäministeriöstä siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön 1 henkilötyövuosi. Ehdotuksen henkilöstövaikutuksista on neuvoteltu yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) mukaisessa menettelyssä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen