Valtioneuvoston kirjelmä VNK/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)

U 27/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Jussi Lindgren, neuvotteleva virkamies p.+35 8295160432
Asia

Komissio, on 28 toukokuuta 2020 tehnyt ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM (2020) 441 lopullinen) Euroopan unionin elpymisvälineen, jäljempänä ’elpymisväline’, perustamiseksi (Neuvoston asetus Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi). Ehdotuksesta on toimitettu jo selvitys E 64/2020 vp –SuVL 6/2020 vp. Elpymisvälineellä pyritään vastaamaan covid-19 – pandemian aiheuttamaan talouskriisiin ja rahoittamaan toimenpiteitä ja toimia, jotka on tarkoitus toteuttaa Euroopan unionin elpymissuunnitelman mukaisesti. Komission ehdotus elpymisvälineeksi on osa 27.5-2.6. 2020 annettua EU:n elpymissuunnitelmakokonaisuutta, jolla komissio ehdottaa perustettavaksi Euroopan unionin elpymisvälineen. Elpymisvälineen perustamisen kannalta erityisen merkityksellisiä säädösehdotuksia ovat tässä käsitellyn ehdotuksen ohella erityisesti ehdotus omien varojen päätöksen muuttamisesta (KOM (2020) 445 lopullinen), sekä ehdotus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (KOM (2020) 408 lopullinen). Edellä mainitut ehdotukset muodostavat elpymisvälinettä koskevan keskeisen lainsäädäntökokonaisuuden. Elpymisväline perustettaisiin ehdotetun säädöksen nojalla ja elpymisvälineen koko ja varojen jakautuminen määräytyisi niin ikään ehdotetun säädöksen nojalla.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suomen vastuu järjestelystä rajautuisi ensisijaisesti Suomen bruttokansantulo-osuuteen EU:n talousarvion maksuista, eli noin 1,7 prosenttiin tulevalla rahoituskehyskaudella. Suomen laskennallinen rahoitusvastuu koko elpymisvälineestä (750 miljardia euroa) olisi ilman korkoja ja kuluja 13 miljardia euroa. Ehdotuksen mukainen 2028-2058 unionin velkakirjojen kuoletusaikataulu johtaisi kohtuulliseen maksurasitteeseen, noin 300 miljoonaan euroon vuodessa. Suomen valtion kassanhallinnan ja rahoitushuollon näkökulmasta uusi ehdotettu EU:n elpymisväline ei valtioneuvoston kokonaisarvion mukaan vielä synnytä kokonaisuutena, kumulatiivisestikaan arvioiden, sellaisia riskejä tai vastuita, jotka vaarantaisivat valtion rahoitushuollon. Valtion velkakestävyys riippuu pääosin (netto-)velan määrästä, tulevista perusjäämistä, talouskasvusta sekä valtion velan korosta. On mahdotonta sanoa etukäteisesti, missä Suomen velkakestävyyden raja kulkee täsmällisesti, mutta suuruusluokka-arviona voidaan todeta, että jos kotimaisia tai EU-tasoisia vastuita realisoituisi kymmeniä miljardeja euroja lyhyen aikavälin sisällä, esimerkiksi vuoden sisällä, joutuisi valtio varsin haastavaan tilanteeseen rahoitushuoltonsa näkökulmasta. Valtioneuvoston arvion mukaan elpymisvälineen hyväksyminen ei johtaisi edellä kuvatun riskiskenaarion realisoitumiseen ja sen todennäköisyys arvioidaan pieneksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen