Hallituksen esitys VNK/2020/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

HE 215/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215
Asia

Julkisen arvonannon osoituksista annettuun lakiin (1215/1999) ehdotetaan lisättäväksi säännökset arvonimiasioita käsittelevien viranomaisten oikeudesta käsitellä ja saada muilta viranomaisilta arvonimiasioiden käsittelyä varten tarvittavia tietoja. Lakiin edotetaan lisättäväksi uusi 3 a §, jonka nojalla valtioneuvoston kanslialla ja tasavallan presidentin kanslialla on oikeus käsitellä ja saada muilta viranomaisilta salassapitosäännösten estämättä tietoja henkilöstä, jolle ehdotetaan arvonimeä. Tällaisia tietoja olisivat sakkorekisterin sakkoja, rikesakkoja ja liikennevirhemaksuja koskevat tiedot, rikosrekisteriotteella näkyvät tiedot sekä tieto henkilöön kohdistuvasta rikosepäilystä silloin, kun henkilöllä itsellään on oikeus saada tieto rikosepäilystä. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että arvonimiasioita koskevassa päätöksenteossa voidaan arvioida arvonimen yleisenä edellytyksenä olevien hyvämaineisuuden ja nuhteettomuuden täyttymistä yhtenäisten, ajantasaisten ja oikeiden tietojen perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja kuitenkin viimeistään 1.2.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen