Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta

U 11/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Ulla Närhi, Neuvotteleva virkamies p.029 5163619
Asia

Komission 11.11.2020 antama ehdotus (COM (2020) 725 final) sisältää toimia, joilla vahvistettaisiin Euroopan lääkeviraston roolia kriisivalmiudessa ja kriisinhallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus kuuluu Euroopan terveysunioni –pakettiin, jolla lisätään unionin terveysyhteistyötä. Ehdotuksen avulla lisättäisiin Euroopan lääkeviraston mahdollisuuksia valvoa ja lieventää sellaisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutteita, joita pidetään kriittisinä tietyn kansanterveysuhan torjumiseksi. Lisäksi tavoitteina on varmistaa laadukkaiden, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden kehittäminen kansanterveysuhan torjumiseksi sekä varmistaa asiantuntijapaneelien sujuva toiminta niiden arvioidessa suuren riskin lääkinnällisiä laitteita ja antaessa neuvoja kriisivalmiudesta ja -hallinnasta lääkinnällisten laitteiden käytön osalta. Uusien tehtävien toimeenpanoa varten Euroopan lääkeviraston rakennetta muutetaan ja sinne perustetaan kolme erityistä työryhmää, joiden tehtävät määritellään ehdotuksessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen