Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta

U 13/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos p.+35 8295163324
Asia

Komission 11.11.2020 antama ehdotus (COM (2020) 726 final) Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC:n) tehtävien ja toimivallan vahvistamiseksi ja laajentamiseksi tautiseurannan, valmiuden sekä varhaisvaroitus - ja reagointivasteen osalta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus kuuluu laajaan Euroopan terveysunioni –säädöspakettiin, jolla tavoitellaan unionin terveyskriisivarautumisen vahvistamista. Ehdotuksen mukaisesti lisättäisiin ECDC:n tehtäviä seurata ja valvoa jäsenvaltioiden terveyspalvelujärjestelmien valmiutta, varautumista ja vastetta tartuntatauteihin liittyen, ohjeistaa jäsenvaltioita käytännön toimissa mukaan lukien tartuntatautien diagnostiikka ja hoito sekä viestiä suoraan jäsenvaltioiden väestölle. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin raportoimaan ECDC:lle aiempaa laajemmin paitsi epidemiologisesta tarttuvien tautien seurannasta ja diagnostiikassa käytetyistä menetelmistä, myös terveyspalvelujärjestelmän valmius- ja reagointisuunnittelusta, mitä tietoa ECDC välittäisi komissiolle ja sen johtamalle terveysturvakomitealle unionin laajuisista lääkinnällisistä vastatoimista päättämiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen