Vuokrasopimus VNK/2021/14

« Raha-asiainvaliokunta 4.2.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaushankkeen toteuttaminen ja juhlahuoneiston vuokraaminen; täydennysesitys raha-asiainvaliokunnan 15.2.2018 tehtyyn puoltopäätökseen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Raha-asiainvaliokunta on 15.2.2018 puoltanut Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaushankkeen toteuttamista ja juhlahuoneiston vuokraamista. Tuon hetkisen arvion mukaan kiinteistö olisi ollut otettavissa käyttöön 1.9.2020. Tarkentuneen suunnitelman mukaan käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2023 alussa. Aikataulu on muuttunut, koska vaativalle peruskorjauskohteelle ei löytynyt hyväksyttävää päätoteuttajaa ja ensimmäisen vaiheen aikana on ilmennyt ennakoitua selvästi vaikeampia rakennusolosuhteita. Lisäksi on tehty suunnitelman kehittämistä hallituksen työskentelytarpeet, nykyaikaiset turvallisuusvaatimukset sekä kansainväliset tilaisuudet huomioiden. Valtioneuvoston juhlahuoneistossa on käynnistetty peruskorjaus vuonna 2018, ja ollut siitä lähtien poissa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käytöstä. Saneeraus kiinteistössä on välttämätön sen taloteknisten järjestelmien ikääntymisen vuoksi. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta edelleen puoltaisi sitä, että valtioneuvoston kanslia vuokraa muuttunein ehdoin kokonaisvuokrasopimuksella ko. kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä muistiossa todetuilla ehdoilla. Mikäli investointihankkeesta aiheutuu ennalta arvaamattomia lisämenoja, jotka vaikuttavat valtioneuvoston kanslian vuokramenoja lisäävästi, niistä päätetään erikseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kyseessä on valtion erityiskohde. Rakennusinvestoinneista vastaa Senaatti-kiinteistöt. Tilojen vuokrakustannukset olisivat 1.1.2023 alkaen 2,074 milj. euroa/v. Tilojen saneeraaminen ja ottaminen uuteen käyttötarkoitukseen huomioitiin vuokrakustannuksien sekä kaluston ja muun irtaimiston investointien osalta valtioneuvoston kanslian vuosia 2017-2019 koskevassa kehyksessä momentilla 23.01.01. Kehyksiin sisällytetty määräraha pohjautui keväällä 2016 tehtyihin kustannusarvioihin sekä oletukseen kiinteistön käyttöönotosta keväällä 2019. Kiinteistö valmistuu käyttöön tämän hetken arvion mukaan 1.1.2023, mistä lähtien tulisi voimaan uuden vuokrasopimuksen mukainen vuokrameno, 2,074 milj. euroa vuodessa. Hankkeen viivästymisestä, ennakoitua korkeammista urakkatarjouskustannuksista, hankkeen laajentumisesta sekä ennakoitua selvästi vaikeammista rakennusolosuhteista aiheutuen kustannusarvio on noussut v. 2018 arvioidusta 9,27 milj. euroa 30,6 milj. euroon. Vuokran nousu on 0,524 milj. euroa/vuosi. Investoinnin jäännösarvovastuu on vuokrasopimuksen alkaessa 13,385 milj. euroa. Investoinnin jäännösarvovastuu on laskettu sopimuksen alkaessa 10 vuodelle. Koska Smolnan tilojen arvioitu käyttöönotto viivästyy vuoden 2023 alkuun, voidaan kehyskauden vuokrannousu kattaa vuosina 2022-2025 vuoden 2022 kehyksiin sisältyvällä määrärahalla, 1,550 milj. euroa. Vuokramuutoksen vaikutus arvioidaan osana julkisen talouden suunnitelman vuosille 2022-2025 sekä myöhemmin talousarviomenettelyissä. Kalusteiden ja muun irtaimiston rahoitus myönnettiin vuoden 2018 talousarviossa eikä sen osalta ole tarvetta rahoitussuunnitelman tai budjetoinnin muuttamiselle. Investoinnit kalusteisiin ja muihin irtaimistoon ovat 1,4 milj. euroa. Myös kiinteistön vartiointikustannukset arviolta 0,162 milj. euroa voidaan kattaa VNK:n kehysten mukaisilla määrärahoilla.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio