Valtioneuvoston kirjelmä UM/2021/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta

U 12/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pasi-Heikki Vaaranmaa, Lähetystöneuvos p.029 5351700
Asia
Euroopan unioni (EU) aloitti investointisopimusneuvottelut Kiinan kanssa tammikuussa 2014. Sopimuksen tavoitteena on ollut asteittain poistaa unionin ja Kiinan väliset investointien esteet samalla kun taataan korkein mahdollinen oikeudellinen suoja ja varmuus Kiinassa oleville eurooppalaisille sijoittajille ja näiden sijoituksille. Tavoitteena on ollut luoda tasapuolinen toimintaympäristö sekä unionin että Kiinan sijoittajille ja näiden sijoituksille ja siten edistää myös kiinalaisia sijoituksia Eurooppaan. Sopimusneuvottelut päätettiin poliittisesti 30.12.2020. Neuvotteluja sijoitusten suojasta ja riitojen ratkaisusta kuitenkin jatketaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimuksen tuoman markkinoiden avautumisen sekä sääntelyn ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden parantumisen arvioidaan lisäävän EU:n ja Kiinan välisiä investointeja ja parantavan Kiinassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Investointisopimuksen arvioidaan lisäävän EU:n ja Kiinan välistä taloudellista yhteistyötä. Sopimuksella toteutetaan EU:n pitkäjänteistä Kiina-politiikkaa, jota määrittää EU:n strateginen tiedonanto EU-Kiina–suhteista vuodelta 2019. Sen mukaan EU:n tavoitteena on kokonaisvaltaisen strategisen kumppanuuden kehittäminen. Samalla EU-Kiina–suhteessa edistetään sääntöpohjaista järjestelmää, kansainvälistä oikeutta, multilateralismia ja ihmisoikeuksia. Sopimuksella ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen