Valtioneuvoston kirjelmä SM/2021/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksista Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) ((EU) 2016/794) annetun asetuksen muuttamiseksi ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamiseksi

U 14/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Asia
Komission ehdotusten taustalla on tarve kehittää Europolin toimintaa vastaamaan alati kehittyviin ja monimutkaistuviin turvallisuusuhkiin. Tarkistettu asetus auttaisi Europolia tekemään tuloksellista yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa. Europolille esitetään myös parempia valmiuksia käsitellä laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja. Europolin asemaa esitetään vahvistettavaksi tutkimuksessa ja innovoinnissa. Ehdotuksella vahvistetaan myös Europolin tietosuojakehystä mm. yhdenmukaistamalla tietosuojaa koskevat artiklat olemassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi siinä esitetään vahvistettavaksi Europolin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa erityistilanteissa ja tapauskohtaisesti Europolin tavoitteiden soveltamisalaan kuuluvien rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ehdotuksella vahvistetaan myös Europolin yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja selvennetään Europolin asemaa pyytää tutkimusten aloittamista Europolin toimivaltaan kuuluvista rikoksista. SIS-ehdotuksen tarkoituksena on antaa Europolille mahdollisuus tehdä ”tiedottavia kuulutuksia” epäillyistä ja rikollisista, jota varten SIS-järjestelmään luodaan uusi kuulutusluokka, joka on tarkoitettu yksinomaan Europolin käyttöön tarkoin määritellyissä tapauksissa ja olosuhteissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotusten taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset viranomaisten toimintaan on arvioitu tämän hetken tietojen perusteella vähäiseksi. SIS-asetuksen muutosehdotuksessa esitetty jäsenvaltioiden ennakkokonsultointi on uusi menettely ja sille ei ole valmista kanavaa kansallisesti. Menettely tulee tarkentumaan neuvottelujen edetessä ja on mahdollista, että se tulee vaatimaan lainsäädäntömuutoksia tai hallinnollisia järjestelyjä, koska tällaista tehtävää ei ole toistaiseksi minkään viranomaisen toimivaltuuksissa. Voimassa olevan Europol-asetuksen nojalla on annettu laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (214/2017), jota tulee tarpeen mukaan tarkastella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen