Valtioneuvoston kirjelmä SM/2021/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevaan seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytyksistä (seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

U 21/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Jani Järäinen, Rajaturvallisuusasiantuntija, komentaja p.029 5421134
Asia
Komissio antoi 23.9.2020 tiedonannon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Yksi uusista tiedonannon liitteenä annetuista säädösehdotuksista on asetus koskien seulontatoimia ulkorajalla. Kolmansien maiden kansalaisten seulontaan liittyen komissio antoi 2.3.2021 täydentävän asetusehdotuksen seulonnan edellyttämän tietojärjestelmäpääsyn muutossäännösten osalta. Komission asetusehdotuksella täsmennettäisiin edellytykset pääsylle ECRIS-TCN-järjestelmässä oleviin kolmansien maiden kansalaisia koskeviin tietoihin seulontamenettelyn aikana tehtävään turvallisuustarkastukseen liittyen. Komission ehdotuksessa täydennettäisiin myös asetuksen (EU) 2019/818 mukaisen yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon (CIR) kohdistuviin hakuihin liittyvää sääntelyä. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden avulla CIR:sta voitaisi helpommin hakea määrätyissä tietojärjestelmissä oleva tieto kolmannen maan kansalaisesta hänen henkilöllisyytensä selvittämiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus saattaa edellyttää täydentävää lainsäädäntöä rikosrekisteritietojen luovuttamisesta ja käytöstä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyen. Asetusehdotuksella olisi taloudellisia vaikutuksia oikeusministeriön hallinnonalalle (Oikeusrekisterikeskus). Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuisi todennäköisesti henkilöstökustannuksia. Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuisi myös tietojärjestelmäkustannuksia. Asetuksen myötä tulee varmistaa, että rikosrekisterin tietoja tarvitseva viranomainen saa haettua rikosrekisteristä yksilöidyn henkilön tiedot asetetussa määräajassa myös niissä tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Asetusehdotukseen liittyvien toimien kansallisesta rahoituksesta linjataan normaaliin tapaan talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen