Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

U 23/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Tanja Auvinen, Johtaja p.029 5163715
Asia
Komissio on antanut ehdotuksen (COM (2021) 93 final) parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on puuttua samapalkkaisuutta koskevan perusoikeuden riittämättömään täytäntöönpanoon ja varmistaa, että tätä oikeutta noudatetaan kaikkialla EU:ssa. Ehdotuksella halutaan vahvistaa palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset, joiden nojalla työntekijät voivat vaatia oikeutta samapalkkaisuuden noudattamiseen. Komission mukaan palkkauksen läpinäkyvyyden avulla työntekijät voivat havaita mahdollisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Palkkauksen läpinäkyvyys voisi parantaa samapalkkaisuuden noudattamista. Lisäksi se voisi antaa yrityksille sysäyksen tarkastella sukupuolten tasa-arvoa koskevia toimintamalleja yleensä ja edistää tiiviimpää yhteistyötä työnantajien ja työntekijöiden edustajien välillä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen