Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus).

U 24/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Outi Äyräs-Blumberg, Hallitussihteeri p.029 5163260
Asia

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) (COM(2021) 130 final). Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa EU-kansalaisten turvallista vapaata liikkuvuutta EU:ssa covid-19-pandemian aikana. Digitaalinen vihreä todistus on todiste siitä, että henkilö on joko saanut covid-19-rokotuksen, saanut covid-19-testituloksen tai parantunut covid-19-taudista. Jäsenmaat ovat tunnistaneet tarpeen luoda jäsenvaltioiden kesken yhteisesti sovitun lähestymistavan, joka koskee tällaisten koronatodistusten sisältöä ja muotoa sekä niihin liittyviä periaatteita ja teknisiä standardeja. Vihreän todistuksen mukaisten todistusten olisi oltava täysin yhteentoimivia, suojattuja ja todennettavissa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
Asetus olisi suoraan Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltion on myönnettävä todistus automaattisesti tai henkilön sitä pyytäessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse päättää, edellyttävätkö ne tällaisia todistuksia maahantulijoilta. Koordinoinnin varmistamiseksi jäsenvaltion olisi kuitenkin ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, mikäli se vaatii todistusten haltijoilta testiä tai karanteenia, tai jos se epää maahanpääsyn tällaisilta henkilöiltä. Suomessa vihreän todistuksen mukaiset todistukset olisi mahdollista saada Omakanta-palvelusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen