Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

U 25/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Outi Äyräs-Blumberg, Hallitussihteeri p.029 5163260
Asia

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus-ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) (COM(2021) 130 final). Lisäksi komissio antoi ehdotuksen asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus) (COM(2021)140 final). Kolmansien maiden kansalaisia koskevan ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että digitaalista vihreää todistusta koskevassa ehdotuksessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu pääasetuksen soveltamisalaan ja jotka oleskelevat tai asuvat laillisesti sellaisen valtion alueella, johon kyseistä ehdotettua pääasetusta sovelletaan, ja joilla on oikeus matkustaa muihin valtioihin unionin lainsäädännön mukaisesti. Ehdotuksen tavoitteena tai tarkoituksena ei ole se, että kolmansien maiden kansalaisilla olisi oikeus vaatia digitaalista vihreää todistusta jäsenmaalta ennen heidän saapumistaan jäsenvaltion alueelle.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
Asetus olisi suoraan Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen