Virkavala ja tuomarinvakuutus VNK/2021/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministeri Kurvisen virkavala ja tuomarinvakuutus

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston jäsenen velvollisuudesta vannoa vala tai antaa vakuutus säädetään virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1183/1987). Asetuksen mukaan valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään (3 §). Valtioneuvoston jäsen vannoo valan tai antaa vakuutuksen valtioneuvoston yleisistunnossa (10 §). Se, joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (13 §). Lisäksi vakiintuneena käytäntönä on, että kerran annettua tuomarinvakuutusta ei tarvitse uusia. Virkavalan ja virkavakuutuksen kaavasta säädetään asetuksen 5 §:ssä. Tuomarinvakuutuksen kaavasta säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 7 §:ssä.
Esitys
Ministeri Kurvinen vannoo virkavalan ja antaa tuomarinvakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen