Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/190

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

U 71/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Samuli Miettinen, Johtava asiantuntija p.+35 8295047364
Asia
Komission ehdotuksella muutettaisiin ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettyjä riskirahoitustukia, tutkimus-, kehitys- ja innovointitukia, ilmasto-, ympäristö- ja energia-alan tukia sekä aluetukia koskevia vapautuksia valtiontuen ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Ehdotus mukailee aluetukisuuntaviivoihin, riskirahoitussuuntaviivoihin, tutkimus-, kehitys- ja innovointitukisuuntaviivoihin sekä ympäristö- ja energia-alan suuntaviivoihin toimivuustarkastuksen yhteydessä tehtyjä muutosehdotuksia. Komission ehdotukset painottavat erityisesti niitä tukimuotoja, jotka edistävät ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista ehkäisevän vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Lisäksi alueiden eriytymisen ehkäisemiseksi sallitaan tiettyjä oikeudenmukaisen siirtymän edellyttämiä lisäjoustoja tukikelpoisilla alueilla. Tukimenettelyissä painotetaan hankintamenettelyjä, joilla varmistetaan ympäristötukien taloudellinen tehokkuus.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus helpottaisi ilmasto-, ympäristö- ja energia-alan tuen, aluetuen, tutkimus-, kehitys- ja innovointituen sekä riskirahoitustuen käyttöönottoa Suomessa laajentamalla näitä tukia koskevia ryhmäpoikkeusasetuksen tukimuotoja. Komission ehdotus mahdollistaa uusien tukimuotojen käyttöönoton mutta joiltain osin myös edellyttäisi voimassa olevien ohjelmien ehtojen tarkistamista uuden valtiontuki- ja sektorikohtaisen sääntelyn mukaiseksi. Ilmoitusvelvollisuuden poikkeuksien laajentaminen saattaa myös edistää haitallista tukikilpailua EU-maiden välillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen