Valtioneuvoston asetus VNK/2021/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Päivi Pietarinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160354
Asia
Valtioneuvoston ohjesäännön 11 § koskee kaikille ministeriöille kuuluvia tehtäviä. Sen 2 momenttia muutettaisiin siten, että ministeriölle asetettaisiin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi velvollisuus toimittaa valtioneuvoston kanslialle tieto sellaisista hankkeista tai muista kehittämistoimista, joilla voi olla merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiseen toimintaan, tietojärjestelmiin tai tietovarantoihin. Selkeyden vuoksi yhteentoimivuutta koskevien erimielisyyksien ratkaisemisen osalta momenttiin otettaisiin viittaus erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan 8 §:ään tarkentaen samalla, että asia käsitellään valtioneuvoston kanslian esittelystä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä toimintaa, tietojärjestelmiä ja tietovarantojen käyttöä kehitettäisiin järjestelmällisesti ja kokonaisuus huomioon ottaen. Ehdotetulla muutoksella ei muutettaisi valtioneuvoston ja sen ministeriöiden nykyisiä toimivaltuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen