Valtioneuvoston kirjelmä OM/2021/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta.

U 73/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Asia
Euroopan komissio julkaisi 25.11.2021 lakiehdotuksia EU:n vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (ns. vaalipaketti). Poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista koskeva asetus, jota koskee komission ehdotus KOM(2021) 731, olisi uutta sääntelyä. Se täydentäisi osaltaan EU:ssa valmisteilla olevan digipalvelusäädöksen (DSA) säännöksiä, jotka voimaan tullessaan koskevat verkkoalustoilla näytettävää kaikenlaista, niin kaupallista kuin poliittistakin mainontaa. Asetuksella olisi myös liityntä EU:n tietosuojasääntelyyn. Toinen u-kirjelmässä käsiteltävä ehdotus on KOM(2021) 734, joka koskee Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotusten arvioidaan parantavan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa, kun asetuksissa rajoitettaisiin sellaisten kohdennus- tai voimistamistekniikoiden, joissa käsitellään henkilötietoja, käyttöä poliittisen mainonnan tarkoituksessa. Komissio arvioi, että poliittisen mainonnan avoimuutta koskevalla asetusehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Valmistelussa tulisi kuitenkin selvittää, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia uusilla velvoitteilla olisi poliittisten mainospalvelujen tarjoajiin. Tässä vaiheessa on epäselvää, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia asetuksissa nimetyn uuden kansallisen viranomaisen nimeämisellä olisi valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen