Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/760 muuttamisesta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten soveltamisalan, sijoitussalkun koostumusta ja hajauttamista koskevien vaatimusten, rahan lainaksi ottamisen ja muiden rahastosääntöjen sekä toimilupaa, sijoituspolitiikkaa ja toimintaolosuhteita koskevien vaatimusten osalta (ELTIF)

U 80/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tiina Heinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530512
Asia
Asetusehdotuksen tavoitteena on uudistaa eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja (ELTIF-rahastot) koskevaa sääntelyä ja tehdä ELTIF-rahastoista houkuttelevampia kohteita rahastonhoitajien ja sijoittajien näkökulmasta. ELTIF-rahastoja koskevaan sääntelyyn tehtäisiin kohdennettuja muutoksia laajentamalla ELTIF-rahastoille sallittuja omaisuuseriä ja sijoituksia, sallimalla laajemmin erilaisten sijoitusstrategioiden hyödyntäminen sekä poistamalla vähittäissijoittajia koskevia sijoitusrajoituksia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
ELTIF-sääntely on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaan yleiseen sääntelyyn nähden vapaaehtoista sääntelyä. Asetusehdotuksen vaikutukset rahastosektoriin riippuvat pitkälti siitä, kuinka moni toimija siirtyy noudattamaan ELTIF-sääntelyä ja perustaa rahastonsa ELTIF-rahastoksi. Ehdotettujen muutosten arvioidaan alentavan rahastonhoitajille aiheutuvia kustannuksia ELTIF-rahaston perustamisesta, rekisteröinnistä ja markkinoinnista sijoittajille. Ehdotetut muutokset voisivat lisätä ELTIF-rahastojen tarjontaa sijoittajille sekä lisätä kilpailua rahastomarkkinoilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen