Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista asetuksen 2018/1727/EU ja neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta koskien digitaalista tietojenvaihtoa terrorismitapauksissa

U 78/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150012
Asia
Ehdotetun asetuksen (KOM(2021) 757 lopullinen) tavoitteena on muuttaa Eurojust-asetusta ja neuvoston päätöstä terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä siten, että selkeytettäisiin ja vahvistettaisiin jäsenvaltioiden oikeudellista velvoitetta jakaa terrorismirikoksia koskevia tietoja Eurojustin kanssa. Asetusehdotuksen tavoitteena on lisäksi selventää edellytyksiä, joiden mukaisesti Eurojustiin lähetetyt kolmansien maiden yhteyssyyttäjät saisivat pääsyoikeuden Eurojustin asianhallintajärjestelmään sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti. Edelleen ehdotuksen tavoitteena on turvattujen viestintäkanavien käyttöönotto ja joustavampi tietojenkäsittely-ympäristö. Ehdotetun direktiivin (KOM(2021) 767 lopullinen) tavoitteena on terrorismirikoksia koskevaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevan neuvoston päätöksen yhdenmukaistaminen rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksilla parannettaisiin terrorismirikoksia koskevaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Eurojustin ja EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä parannettaisiin Eurojustin toimintamahdollisuuksia tukea ja tehostaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä erityisesti rajat ylittävissä terrorismitapauksissa. Asetusehdotuksella olisi alustavan arvioinnin perusteella mahdollisesti vaikutusta myös kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi asetusehdotuksella voi olla mahdollisia taloudellisia vaikutuksia, jotka olisivat seurausta tarvittavista toimista tietojen toimittamisen mahdollistamiseksi Eurojustille kansallisista tietokannoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen