Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta (jätteensiirtoasetus)

U 84/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri p.+35 8295250007
Asia
Euroopan komissio antoi 17.11.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston jätteensiirtoasetuksen uudistamiseksi (COM(2021) 709 final). Ehdotuksella korvattaisiin voimassa oleva jätteensiirtoasetus. Uudelleentarkastelun tavoitteena on edistää kiertotaloutta helpottamalla kierrätettävien jätteiden siirtoja EU:n sisällä ja yksinkertaistamalla menettelyjä sekä parantaa jätesiirtojen valvontaa ja ehkäistä jätteiden laittomia siirtoja. Ehdotuksella otetaan käyttöön yhteinen EU-laajuinen sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä kaikille jätesiirroille. Jätesiirtojen tarkastuksia tehostetaan lisäämällä yhteistyötä ja sallimalla komission tehdä jätesiirtoihin liittyviä tarkastuksia jäsenvaltioissa. Myös seuraamuksia koskevia säännöksiä vahvistetaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi vaikutuksia jätesiirtoja harjoittaviin yrityksiin. Yritysten hallinnollinen taakka vähenisi sähköisen tiedonsiirtojärjestelmän vuoksi. Kolmansiin maihin jätettä vievien yritysten kustannukset saattavat nousta, koska niiden tulee varmistaa, että jätteenkäsittelylaitosten toiminta on ympäristön kannalta hyväksyttävää. Jätteen käsittelymäärän lisääntyminen EU:ssa luo yrityksille mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin. Tehokas puuttuminen laittomiin jätesiirtoihin luo toiminnanharjoittajille yhtäläiset kilpailuedellytykset. Hyväksyntämenettelyiden yksinkertaistaminen vähentäisi viranomaisten hallinnollista työtä. Toisaalta siirtyminen sähköiseen jätesiirtojärjestelmään vaatisi aluksi lisää viranomaisresursseja. Ehdotuksella on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Uusiomateriaalien tarjonta lisääntyisi ja jätteiden siirrot kolmansiin maihin hoidettaisiin ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Valvonnan tehostamisella vähennettäisiin laitonta jätekauppaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen