Valtioneuvoston kirjelmä UM/2022/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

U 48/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Leena Liukkonen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351547
Asia
Ehdotetun asetuksen (COM(2022) 658 lopullinen) tavoitteena on muuttaa tarvittavia Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan parlamentin sekä neuvoston asetuksia ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta siten, että viisumimenettely voidaan digitalisoida. Keskustelu viisumin ja viisuminhakuprosessin digitalisoimisesta käynnistyi EU:n neuvostossa jo vuonna 2017. Komission tiedonannossa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta (2020) komissio asetti tavoitteeksi tehdä viisumimenettelystä täysin digitaalinen vuoteen 2025 mennessä. Komissio konsultoi kesällä 2021 jäsenvaltioita niiden näkemyksistä eri vaihtoehtojen osalta digitaalisen viisumin ja viisumiprosessin digitalisoinnin toteuttamiseksi. Tämän pohjalta komission asetusehdotuksessa esitetään ratkaisua, jossa digitaalinen viisumi ja EU:n yhteinen viisumihakemusalusta olisivat tavoitteen mukaan valmiina 1.1.2026. Tämän jälkeen seuraisi viiden vuoden siirtymäaika, jona aikana jäsenvaltioiden tulisi liittyä yhteiseen alustaan. Asetusehdotus sisältää luonnoksen niistä muutoksista, joita tarvitaan eri asetuksiin, jotta viisumi olisi mahdollista antaa digitaalisessa muodossa ja jotta voidaan luoda EU:n yhteinen viisumihakemusalusta, jonka kautta hakijat jättävät hakemuksensa ja hakemukseen tarvittavat liitteet pääosin digitaalisesti. Ehdotus kattaa myös kansallisten (ns. D-viisumi) viisumien muuttamisen digitaaliseen muotoon. Kansallisia viisumeita ei jatkossakaan haettaisi yhteisen hakemusportaalin kautta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Viisumin ja viisuminhakumenettelyn digitalisointi antaa mahdollisuuden parantaa ja yhtenäistää viisumihakemusmenettelyä ja siten lisätä EU:n yhtenäisyyttä ja houkuttelevuutta matkailijoiden sekä liiketoiminnan näkökulmasta. Digitalisoinnilla voidaan myös lisätä Schengen-alueen turvallisuutta, sekä vähentää sekä jäsenvaltioille että viisuminhakijoille aiheutuvia kustannuksia. Komissio arvioi EU:n viisumihakemusalustan perustamiskustannusten olevan yhteisön tasolla 33,8-41,2 miljoonaa euroa ja vuotuiset ylläpitokustannukset tämän jälkeen olisivat EU:n tasolla 10,5-12,8 miljoonaa euroa vuodessa. Komission arvion mukaan jäsenvaltioille aloitteesta koituvat kustannukset olisivat 270 000 - 330 000 euroa jäsenvaltioiden yhdistäessä kansalliset järjestelmänsä uuteen EU:n hakemusportaaliin. Muiden järjestelmien vaatimien infrastruktuurimuutosten kustannusten komissio arvioi olevan jäsenmaasta riippuen noin 2.5 – 3 miljoonaa euroa. Näihin kustannuksiin jäsenmaat voivat hakea rahoitusta BMVI-instrumentista. Ehdotus on säädöstyypiltään asetus, joten se olisi sellaisenaan Suomessa sovellettavaa oikeutta eikä lähtökohtaisesti vaatisi erillistä kansallista täytäntöönpanoa. Alustavan arvion mukaan asetusehdotus saattaa kuitenkin aiheuttaa tarpeita täydentävään lainsäädäntöön sekä muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä asetuksia täydentävän kansallisen lainsäädännön osalta. Kansallisen lainsäädännön muutostarpeita arvioidaan lopullisen säädöksen pohjalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen