Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

U 51/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Juha Lahtela, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250371
Asia
Euroopan komissio antoi 5.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (COM(2022) 157 final). Ehdotuksella korvattaisiin voimassa oleva asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja eräiden direktiivien muuttamisesta (E-PRTR-asetus). Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa päästöjen vähentämistoimien seurantaa lisäämällä yleisesti saatavilla olevaa tietoa laitosten todellisesta suorituskyvystä osana toimintasuunnitelmaa kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta. Ehdotus vastaisi suurelta osin voimassa olevaa E-PRTR-asetusta. Uutta olisi soveltamisalan yhtenäistäminen teollisuuspäästödirektiivin kanssa, raportoitavien tietojen lisääminen sekä jäsenvaltioiden velvollisuus julkaista tietoja yleisölle. Jäsenvaltiot velvoitettaisiin säätämään valvontaa ja asetuksen vastaisen toiminnan seuraamuksia koskevia säännöksiä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi vaikutuksia teollisuuden toiminnanharjoittajiin, joiden tulisi raportoida laajemmin toiminnastaan. Eläinsuojia ja kalankasvatuslaitoksia kuuluisi nykyistä selvästi laajemmin asetuksen soveltamisalaan ja näiden tulisi ilmoittaa vaaditut tiedot viranomaisille. Kattavat tiedot ja tietojen tuonti yleisön saataville luovat tietopohjan ympäristökuormituksesta ja lisäävät ympäristötietoisuutta. Säätämällä toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen vastaisen toiminnan seuraamuksista tehostettaisiin valvontaa. Hallinnollisten seuraamusten ja seuraamusten määräämistä koskevan menettelyn lisääminen ympäristönsuojelulakiin olisi merkittävä muutos lain nykyiseen seuraamusmenettelyyn.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen