Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta (maantieteelliset merkinnät)

U 71/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Stiina Löytömäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8505919646
Asia
Ehdotuksella luodaan käsiteollisuus- ja teollisuustuotteille yhtenäiset eurooppalaiset immateriaalioikeudet, jotka antavat saman suojan koko unionissa. Käsiteollisuus- ja teollisuustuotteiden maantieteellinen merkintä suojaa sellaisen tuotteen nimeä, jonka erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet johtuvat olennaisesti tuotteen maantieteellisestä alkuperästä. Ehdotuksella pyritään parantamaan valmistajien mahdollisuuksia suojata käsiteollisuus- ja teollisuustuotteensa väärentämiseltä koko unionin alueella ja kannustamaan valmistajia investoimaan tällaisiin tuotteisiin. Ehdotuksen tavoitteena on myös parantaa autenttisten käsiteollisuus- ja teollisuustuotteiden näkyvyyttä markkinoilla, mikä hyödyttää myös kuluttajia. Alueet, joilla ko. tuotteita valmistetaan voivat kehittää matkailupotentiaaliaan, pitää kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta ja houkutella sitä lisää sekä turvata kulttuuriperintönsä. Aloitteella pyritään auttamaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komissio on laatinut asetusehdotuksesta vaikutustenarvioinnin. Komission vaikutusarvion mukaan kokonaisuudessaan yksi uuden sui generis -suojajärjestelmän mukainen maantieteellinen merkintä kustantaisi kansallisille viranomaisille 11 500 euroa vuodessa. Perustettavan järjestelmän odotetaan ehdotuksen mukaan luovan 14 200-16 900 uutta työpaikkaa EU:ssa vuosittain. Työpaikkoja odotetaan syntyvän erityisesti syrjäisille maaseutualueille. Ehdotuksella on näin ollen mahdollinen positiivinen vaikutus työllisyyteen myös Suomessa. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta EU:n jäsenvaltioissa. Ehdotuksen mukaan komissio voi lisäksi antaa tiettyjä täytäntöönpanoasetuksia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen