Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen n:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

U 80/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Finanssineuvos Minna Nikitin, p. +35 8295530490
Asia
Euroopan komissio on antanut 7.9.2022 ehdotuksen, jossa se ehdottaa lainamuotoisen 5 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Ukrainalle ja samalla EU-talousarvion yhteisen vararahaston vahvistamista jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla takauksilla. Takauksilla vahvistettaisiin myös heinäkuussa hyväksytyn 1 miljardin euron suuruisen makrotaloudellisen rahoitusapulainan edellyttämää tappiovarausta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella ei voida velvoittaa Suomea antamaan valtiontakausta Ukrainalle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun mahdollistamiseksi. Jos valtiontakaus ehdotuksessa esitetyllä tavalla päätettäisiin myöntää, vastaisi Suomen suhteellinen osuus tarvittavista 3,66 mrd. euron valtiontakauksista Suomen suhteellista osuutta unionin yhteenlasketusta bruttokansantulosta, sellaisena kuin se on esitetty 24.11.2021 hyväksytyn EU:n vuoden 2022 talousarvion otsakkeen Yleinen tulotaulukko osassa A (taulukon 4 sarake 1). Suomen prosentuaalinen osuus olisi noin 1,75 prosenttia (taulukon mukaan tarkkaan ottaen 1,75462648 prosenttia). Suomen osuus valtiontakaussummasta olisi komission 9.9.2022 toimittaman takaussopimusluonnoksen mukaan 64 219 329 euroa. Takaukset määräytyisivät pro rata -perusteisesti ja takaukset kattaisivat myös korot ja muut kulut siltä osin kuin niitä ei kateta EU:n talousarviosta. Korot ja muut kulut sisältyvät takauksen enimmäismäärään. Takaussopimusluonnos ei sisällä mahdollisuutta vaatia ylimääräisiä maksuja sen perusteella, että toinen jäsenvaltio ei ole maksanut omaa osuuttaan. Takauksen edellyttämiä suorituksia voitaisiin vaatia jäsenvaltioilta pro rata-perusteisesti siinä tapauksessa, ettei Ukraina kykene vastaamaan lainan takaisinmaksuvelvoitteistaan, eikä EU:n yleiseen talousarvioon tämän varalta tehty tappiovaraus riitä kattamaan kaikkia tästä aiheutuvia maksuja. Eduskunta päättää Suomen mahdollisesta valtiontakauksesta joko hallituksen esityksestä tai budjettiprosessin yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen