Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)

U 85/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, p. +35 8295047023
Asia
Komissio antoi 14.9.2022 asetusehdotuksen pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kiellosta unionin markkinoilla. Lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on kieltää kokonaisuudessaan tai osittain pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden myynti ja markkinoille asettaminen Euroopan unionin markkinoilla, sekä vienti unionin markkinoilta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetuksen tavoitteena on välttää tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteet ja poistaa sisämarkkinoilla esiintyvät kilpailun vääristymät, jotka johtuvat pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden saattamista unionin markkinoille ja niiden asettamista saataville unionin markkinoilla koskevien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten eroista. Esitys asettaa yhtenäisen kiellon ja siihen liittyvän valvontamekanismin sisämarkkinoille, mutta edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät erikseen toimivaltaisesta viranomaisesta, jolla on toimivalta ehdotuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä koskevista tutkimuksista ja päätöksistä. Asetuksella olisi todennäköisiä myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden perusoikeuksiin. Kielto on omiaan vähentämään pakkotyön käyttöä ja siten parantamaan työolosuhteita ottaen huomioon EU:n markkinoiden mittakaavan. Myönteisin vaikutus kohdistuisi työntekijöihin, joista suurin osa on EU:n ulkopuolella. Komissio ei ole laatinut asiassa erillistä vaikutusarviota, mutta asetusehdotuksessa todetaan, että ehdotus aiheuttaa pääasiassa täytäntöönpanokustannuksia viranomaisille ja talouden toimijoille asetuksen noudattamisesta aiheutuvina kustannuksina.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen