Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

U 84/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ylitarkastaja, esittelijä Eero Salojärvi, p. 029 5342123
Asia
Ehdotuksen tavoitteena on poistaa mediasisämarkkinoita ja mediapalveluiden tarjoajia koskevia ongelmia. Ehdotus pyrkii suojelemaan median moninaisuutta ja itsenäisyyttä EU:ssa sekä varmistamaan, että julkiset ja yksityiset mediayhtiöt voivat nykyistä helpommin toimia EU:n sisämarkkinoilla huomioiden media-alan murroksen ja digisiirtymän. Ehdotuksessa säädettäisiin mediayhtiöiden toimituksellisesta vapaudesta, toimittajiin kohdistetuista pakkokeinoista, julkisen palvelun mediasta, tiettyjen mediayhtiöiden omistuksen avoimuudesta, eurooppalaisesta mediapalvelujen lautakunnasta ja kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, mediasisällön asemasta erittäin suurilla verkkoalustoilla, audiovisuaalisen mediapalvelun käytön mahdollistavista laitteista ja käyttöliittymistä, mediamarkkinoiden keskittymisen arvioinnista, yleisönmittauksesta ja valtion mainonnan avoimuudesta sekä puolueettomuudesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus edistäisi median moninaisuutta ja itsenäisyyttä koko EU:n alueella. Ehdotus toisi mukanaan uusia tehtäviä kansallisille viranomaisille. Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi mahdollisesti jotakin muutoksia ainakin Yleisradiolakiin ja kansallisesti uutta sääntelyä koskien mediamarkkinoiden keskittymisen arviointia ja valtion mainonnan avoimuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen