Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös)

U 83/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Outi Slant, p. 029 5342094
Asia
Ehdotuksessa asetetaan yleiset turvallisuusvaatimukset tuotteille, joissa on digitaalinen elementti. Ehdotus sisältää velvoitteet valmistajalle, maahantuojalle ja jakelijalle. Lisäksi ehdotus sisältää säännökset vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä seuraamusmaksuista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotus parantaa markkinoilla olevien digitaalisen elementin sisältävien tuotteiden tietoturvaa ja tietoisuutta tuotteiden tietoturvaominaisuuksista. On mahdollista, että vaatimusten myötä tuotteiden valmistuskustannukset nousevat ja tämä siirtyy kuluttajahintoihin. Ehdotuksen täytäntöönpano tulee lisäämään uusia viranomaistehtäviä ja ehdotuksella on siten vaikutuksia julkiseen talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen