Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

U 82/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, p. 029 5150122
Asia
Ehdotuksilla mukautettaisiin tuotevastuuta ja sopimuksenulkoista vahingonkorvausta koskevia säännöksiä digiajan, kiertotalouden ja globaalien arvoketjujen vaikutuksiin. Direktiiviehdotus COM(2022) 495 final korvaisi voimassa olevan tuotevastuudirektiivin (85/374/ETY). Ehdotuksella ajantasaistettaisiin niitä sääntöjä, jotka koskevat valmistajan ja eräiden muiden tahojen vastuuta viallisista tuotteista, sekä niitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon tuotteen viallisuutta arvioitaessa. Tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeusvarmuus yrityksille. Direktiiviehdotuksella COM(2022) 496 final yhdenmukaistettaisiin tekoälyä koskevia kansallisia vastuusääntöjä siten, että lainsäädäntöön sisällytettäisiin useita prosessuaalisia säännöksiä helpottamaan tekoälyn aiheuttamien vahinkojen uhrien mahdollisuuksia saada vahingonkorvausta. Tavoitteena on, että tekoälyn aiheuttamien vahinkojen uhrit saisivat saman tasoisen suojan kuin tuotteiden aiheuttamien vahinkojen uhrit yleensä ja että tekoälyä kehittävien tai käyttävien yritysten oikeudellinen epävarmuus niille mahdollisesti aiheutuvasta vastuusta vähentyisi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksella COM(2022) 495 final vahvistettaisiin tuoteturvallisuutta ja kuluttajien asemaa muun muassa laajentamalla vastuullisten tahojen joukkoa. Direktiiviehdotus COM(2022) 496 final taas edistäisi tekoälyn käyttöönottoa, parantaisi yhteiskunnan luottamusta tekoälyteknologioihin ja kannustaisi mahdollisesti vastuussa olevia tahoja ehkäisemään vahinkoja vastuun välttämiseksi. Ehdotukset parantaisivat vahingonkärsineiden mahdollisuuksia saada vahingonkorvausta joko yksin tai osana ryhmää. Vahinkoa aiheuttaneiden tahojen todennäköisyys joutua vahingonkorvausvastuuseen oletettavasti kasvaisi. Valmistajat ja muut vastuutahot joutuisivat todennäköisesti joko laajentamaan nykyisiä tuotevastuuvakuutuksiaan tai hankkimaan uusia tuotevastuuvakuutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen