Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin johtokunnan esityksestä hallintoneuvoston päätökseksi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen takia

U 86/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Finanssineuvos Jouni Sinivuori, p. +35 8295530463
Asia
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 12.7.2022 säädökset, jotka mahdollistavat Kroatian tasavallan liittymisen yhteisvaluutta euroon 1.1.2023. Kroatian liittyessä euroon, sen odotetaan liittyvän myös Euroopan vakausmekanismin (EVM) jäseneksi ja merkitsevän pääoman jakoperusteen mukaisen osuutensa EVM:n pääomasta. Kroatian jäseneksi liittymisen takia EVM:n pääoman jakoperustetta on mukautettava. Kroatian liittyessä EVM:n jäseneksi, EVM:n pääomaa korotetaan EVM-sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan Kroatian osuutta vastaavalla pääomaosuudella. Hallintoneuvoston on tarkoitus päättää asiasta 5.12.2022. Jotta Kroatian jäsenyys voi toteutua nopeasti, EVM:n johtokunta on esittänyt 6.10.2022, että hallintoneuvosto ei tässä yhteydessä mukauttaisi EVM:n nykyisten jäsenten pääoman jakoperustetta vastaamaan EKP:n voimassa olevaa pääoma-avaimen jakoperustetta, vaan jakoperuste mukautetaan vasta, kun EVM:iin liittyy uusi jäsen tai viimeistään, kun Latviaan sovellettava peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolo päättyy 1.1.2026. Jakoperuste mukautetaan vastaamaan tuolloin voimassaolevaa EKP:n pääoma-avainta. Kroatian merkitsemän pääomaosuuden jakoperuste perustuisi kuitenkin jo nyt EKP:n tällä hetkellä voimassa olevaan pääoma-avaimeen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esityksellä ei ole lainsäädäntövaikutuksia. Suomen suhteellinen osuus peruspääomasta on Kroatian liittymisen jälkeen noin 1,77 prosenttia aiemman 1,78 prosentin sijaan. Muutoksen vaikutuksia Suomen vaikutusvaltaan EVM:n päätöksenteossa voidaan pitää hyvin vähäisinä. Keskeiset päätökset muun muassa rahoitustuen myöntämisestä tehdään EVM:ssä yksimielisyydellä, joten äänimäärän muutoksilla ei ole keskeiseen päätöksentekoon vaikutusta. Euromääräisesti Suomen osuus peruspääomasta pysyy muuttumattomana. Johtokunnan esitys hallintoneuvoston päätökseksi merkitsee sitä, että Suomen ei tarvitse tässä yhteydessä merkitä lisää pääomaa. Jos pääoman jakoperustetta mukautettaisiin tässä yhteydessä vastaamaan EKP:n voimassaolevaa pääoma-avainta, se johtaisi Suomen pääomaosuuden nousuun ja tarpeeseen merkitä lisää pääomaa noin 444 miljoonalla eurolla, mistä maksetun pääoman osuus olisi noin 50 miljoonaa euroa. Lisäpääoman maksaminen tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi vuonna 2026, jos silloin voimassa oleva EKP:n pääoma-avain edelleen johtaa siihen, että EVM:n mukautettu pääoman jakoperuste lisää Suomen pääomaosuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen