Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/236

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

U 88/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868
Asia
Euroopan komissio on 16.11.2022 antanut ehdotuksen asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (COM(2022) 645 final). Unionin tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun niiden tuotanto unionissa ei ole riittävää. On myös katsottu aiheelliseksi jättää Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin olevia tuotteita tullinalennuksen ulkopuolelle. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusta sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien käytettävissä. Ehdotusluonnokseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia unionin omiin varoihin. Myönteinen kokonaisvaikutus EU:n talousarvion perinteisiin omiin varoihin olisi arviolta 10,5 miljoonaa euroa vuodessa (75 prosenttia kannettujen tullien kokonaismäärästä). Jäsenvaltiot saavat pitää 25 prosenttia tulleista kantopalkkiona.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen