Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/235

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

U 89/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868
Asia
Euroopan komissio on 15.11.2022 antanut ehdotuksen asetuksen (EU) N:o (EU) 2021/2278 muuttamisesta (COM(2022) 644 final). Unionin tullisuspensiojärjestelmän tavoitteena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun tuotanto unionissa on riittämätöntä. On myös katsottu aiheelliseksi jättää pääosa Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin olevista tuotteista tullinalennuksen ulkopuolelle. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusta sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen liitteessä luetellut tullien suspensiot olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien hyödynnettävissä. Asetusehdotukseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia unionin omiin varoihin. Ehdotetuista muutoksista aiheutuvan tulonmenetyksen arvioidaan olevan noin 53 060 852 miljoonaa euroa vuodessa (75 prosenttia kantamatta jääneistä tulleista). Jäsenvaltiot saavat pitää 25 prosenttia tulleista kantopalkkiona.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen