Valtioneuvoston kirjelmä UM/2022/242

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavasta ehdotuksesta Euroopan rauhanrahaston kokonaisrahoituskaton nostamiseksi vuosille 2021-2027.

U 87/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Annika Naskila, p. 029 5351157
Asia
Euroopan rauhanrahasto (European Peace Facility, EPF) on EU:n budjetin ulkopuolinen EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusinstrumentti, jonka tarkoitus on tukea EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. EPF:n kaudelle 2021–2027 asetettu kokonaismääräraha on 5,692 miljardia euroa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Euroopan rauhanrahastoa on käytetty ensimmäistä kertaa rahoittamaan avustustoimenpiteitä, joilla on tuettu jäsenmaita sekä tappavan että ei-tappavan materiaalin toimittamisessa Ukrainan asevoimille. Euroopan ulkosuhdehallinto toimitti jäsenmaille 21.11.2022 alustavan ehdotuksen riittävän rahoituksen varmistamiseksi EU-jäsenmaiden EPF:n kautta Ukrainalle antaman puolustusmateriaalituen jatkamiseksi, sillä EPF:n käytettävissä olevat varat on nykyisellään käytetty tai sidottu lähes kokonaan. Ehdotus suosittaa vahvasti EPF:n kokonaisrahoituskaton nostamista, jotta EPF voisi jatkaa sekä tukeaan Ukrainalle että EU:n turvallisuusintressien edistämistä maailmanlaajuisesti kaudella 2021-2027. Alustavassa ehdotuksessa esitetään kaksi vaihtoehtoa EPF:n kokonaiskaton nostamiseksi: 1) kokonaiskattoa korotettaisiin yhdellä kertaa 5,5 miljardilla eurolla (vuoteen 2027 saakka, vuoden 2018 hintoina, nykyhinnoiksi muutettuna n. 6,27 miljardia euroa), ja 2) kokonaiskattoa täydennettäisiin kahdessa erässä Ukrainan sotilaallisen tuen jatkamiseen suunnattavalla 2 miljardin euron lisäyksellä (vuoden 2018 hintoina; nykyhinnoiksi muutettuna n. 2,28 miljardia euroa) ja kokonaiskaton korotuksella, jolla rahoitettaisiin myös rahaston maailmanlaajuisia tehtäviä (vuoteen 2027 saakka) ja josta tehtäisiin lopullinen päätös vuonna 2023 tai vuoden 2024 alussa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tällä hetkellä arvio Suomeen kohdistuvista taloudellisista vaikutuksista on vaihtoehdossa 1 nykyhinnoin 110 miljoonaa euroa ja vaihtoehdossa 2 nykyhinnoin 40,1 miljoonaa euroa ja se tarkentuu neuvottelujen edetessä. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 ei ole varauduttu Suomelle Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavasta ehdotuksesta aiheutuviin määrärahatarpeisiin. Euroopan rauhanrahaston Suomen osuus rahoitetaan ulkoministeriön momentilta 24.90.66 Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet. EPF:n kokonaisrahoituskaton nostamiseksi tarvittavat lisämäärärahat sisällytetään vuosien 2024-2027 kehysehdotukseen ulkoministeriön nykykehyksen ylittävänä lisäyksenä neuvotteluissa saavutetun lopputuloksen mukaisina.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen