Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/250

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta uudelleenlaadituksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ampuma-aseasetukseksi (uudelleenlaadittu ampuma-aseasetus)

U 90/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jukka Kekkonen, p. +35 8295530269
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2022) 480 final) ajanmukaistettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston ampuma-aseasetus (EU) N:o 258/2012, jota sovelletaan ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen. Asetus ei edelleenkään koskisi valtioiden välisiä asekauppoja tai aseiden siirtoja eikä asevoimien, poliisin tai viranomaisten käyttöön tarkoitettuja aseita. Tavoitteena on torjua EU:iin ja EU:sta suuntautuvaa ampuma-aseiden laitonta kauppaa ja aseiden kulkeutumista erityisesti vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden käyttöön parantamalla ampuma-aseiden tuonnin, viennin ja kauttakuljetusten valvontaa sekä jäljitettävyyttä, täydentämällä ja selkeyttämällä sääntelyä, tehostamalla tiedonvaihtoa ja digitalisoimalla lupamenettelyjä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotettu asetus on suoraan sovellettavaa unionioikeutta, mutta sen täytäntöönpano edellyttäisi jossakin määrin ampuma-aselain sopeuttamista ja voi edellyttää myös henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain tiedonsaantioikeutta koskevien säännösten muuttamista. Komission arvion mukaan asetuksen täytäntöönpano edellyttäisi yhteensä 4,654 miljoonan euron kokonaismäärärahoja kuluvan monivuotisen rahoituskehyskauden 2021-2027 aikana. Alustavan arvion mukaan ehdotus ei aiheuttaisi merkittäviä määrärahatarpeita Suomessa. Lupaviranomaisten ja Tullin työmäärän ei arvioida lisääntyvän ehdotuksen johdosta merkittävästi. Talouden toimijoiden sekä metsästäjien, urheiluampujien, keräilijöiden ja näytteilleasettajien hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kulujen arvioidaan kevenevän. Ehdotuksen arvioidaan parantavan turvallisuutta ja laillisen kaupan toimintaedellytyksiä unionissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen