Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus)

U 95/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, p. +35 8295047026
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään nykyiseen asetukseen verrattuna kahta merkittävää muutosta, joista ensimmäinen on vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän nosto 200 000 eurosta 275 000 euroon yritystä kohden kolmen verovuoden ajanjakson ajalta. Toinen merkittävä muutos on läpinäkyvyyttä koskevien vaatimusten tiukentaminen ottamalla käyttöön pakollinen kansallinen tai EU:n tason julkinen rekisteri, jossa jäsenvaltiot esittävät täydelliset tiedot minkä tahansa viranomaisen myöntämästä vähämerkityksisestä tuesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella korotetaan vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää, mutta tällä ei ole vaikutuksia kansallisiin tukimäärärahoihin tai niiden jakautumiseen. Ehdotus voisi joustavoittaa valtiontukien myöntämistä kansallisesti joissain tilanteissa. Komission ehdotuksen mukaisen kansallisen keskusrekisterin perustaminen voitaisiin toteuttaa laajentamalla olemassa olevaa yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmää (yritystukirekisteri) kaikkiin vähämerkityksisiä tukia myöntäviin toimijoihin. Yritystukirekisterin laajentaminen aiheuttaisi kehittämiskustannuksia valtiolle, joka vastaa rekisteristä. Yritystukirekisterin kehittämiskustannusten ohella järjestelmän ylläpitäminen sekä neuvonta aiheuttavat kustannuksia. EU:n tason keskusrekisterin käyttäminen taas vaatisi tukia myöntäviltä viranomaisilta lisätyötä uuden järjestelmän käyttämisestä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen