Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

U 94/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Mari Kaipomäki, p. 029 5150062
Asia
Komissio on antanut ehdotuksen uusista ajoneuvojen Euro 7 –päästönormeista. Ehdotuksen on määrä vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa ilman saastumista. Ehdotuksella korvattaisiin aiemmin erilliset päästösäännöt, joita sovellettiin henkilö- ja pakettiautoihin (Euro 6) ja toisaalta kuorma- ja linja-autoihin (Euro VI). Samalla sääntöjä yksinkertaistettaisiin. Euro 7 -säännöt ovat teknologia- ja polttoaineneutraaleja, eli saman luokan ajoneuvoihin sovellettaisiin samoja päästörajoja riippumatta niissä käytettävästä teknologiasta (esimerkiksi tavanomainen polttomoottori, hybridi tai lataushybridi) ja käyttövoimasta (bensiini, diesel, sähkö tai etanoli). Lisäksi jarrujen ja renkaiden hiukkaspäästöt sekä sähköautojen akkujen kestävyys tuotaisiin sääntelyn piiriin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella olisi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia ajoneuvoalalle EU-alueella, sillä ehdotuksella poistettaisiin käytöstä vanhentuneita testejä ja korvattaisiin ne nykyaikaisilla valvontalaitteistoilla, kuten ajoneuvojen sisäisillä päästöjenmittauslaitteilla. Komission arvion mukaan autoteollisuuden hallinnollinen rasite pienenisi. Ehdotuksella arvioidaan olevan positiivisia ympäristövaikutuksia. Ehdotuksella ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen