Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

U 98/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Suvi Remes, p. 029 5530550
Asia
Asetusehdotuksen (KOM(2022) 720 lopullinen) tavoitteena on edistää digitaalisten julkisten palvelujen yhteentoimivuutta ja saumattoman tiedonvaihdon kehittymistä Euroopassa. Asetuksella luotaisiin jäsennelty yhteentoimivuuden hallintorakenne ja otettaisiin käyttöön menettelyitä yhteentoimivuuden kehittämiseksi julkisissa palveluissa. Näin kehitettäisiin myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Voimaan tullessaan asetus tiivistäisi EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteistyötä julkisten palveluiden yhteentoimivuuden kehittämisessä virallisen hallintorakenteen ja yhteisten menettelyiden kautta. Asetuksella muodostettaisiin toimivaltaa ja tehtäviä Euroopan komissiolle yhteentoimivuuden edistämisessä. Lisäksi muodostettaisiin tehtäviä Euroopan unionin omille toimielimille sekä mekanismeja unionista rahoitettujen hankkeiden ohjaukseen. Asetukseen sisältyy yhteistyöhön ja yhteentoimivuutta edistäviin ratkaisuihin liittyviä velvoitteita, joita sovellettaisiin jäsenvaltioiden viranomaisiin. Asetus edellyttää kansallisilta viranomaisilta toimenpiteitä, joilla voi olla budjettivaikutuksia Suomeen. Jatkovalmistelussa tulee arvioida ehdotuksen vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen