Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

U 102/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, p. +35 8295530105
Asia
Euroopan komissio on 8.12.2022 antanut ehdotuksen (COM(2022) 707 final) niin sanotun virka-apudirektiivin muuttamisesta. Direktiiviehdotuksessa esitetään kryptovarapalvelun tarjoajille velvollisuutta ilmoittaa veroviranomaisille verotarkoitusta varten tietoja jäsenvaltiossa asuvista kryptovarapalvelun käyttäjistä ja käyttäjien kryptovaratapahtumista. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtaisivat näitä tietoja. Ehdotetut säännöt perustuvat OECD:n kryptovarojen raportointikehykseen. Ehdotuksessa esitetään myös virka-apudirektiivin voimassa olevien säännösten vahvistamista. Siinä otettaisiin huomioon OECD:n finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevaan standardiin (Common Reporting Standard) tehdyt viimeisimmät lisäykset, mukaan lukien sähköistä rahaa ja digitaalista keskuspankkirahaa koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetuilla säännösmuutoksilla selkiytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin vaatimusten noudattamista koskevia toimenpiteitä sekä laajennettaisiin rajat ylittäviä tilanteita varten annettavat ennakkopäätökset koskemaan varakkaita yksityishenkilöitä. Ehdotus sisältää myös säännökset rahamääräisistä vähimmäisseuraamuksista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen arvioidaan varmistavan sisämarkkinoiden oikeudenmukaista ja tehokasta toimintaa lisäämällä yleistä verotuksen läpinäkyvyyttä kryptovarojen alalla. Tämä toisi hyötyjä sekä veroviranomaisille että palveluntarjoajille. Hallinnollisen yhteistyön laajentamisella ja selkiyttämisellä turvattaisiin entistä paremmin jäsenvaltioiden verotulojen kertyminen sekä parannettaisiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia havaita ja torjua veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa. Komission arvion mukaan kryptovarapalvelun tarjoajien ilmoitusvelvollisuus voisi lisätä verotuloja 2,4 miljardia euroa. Ehdotetun direktiivin täytäntöönpano edellyttäisi direktiivin säännösten voimaansaattamista verotuksen menettelyä koskevaan lainsäädäntöön mukaan lukien kansallinen veroalan hallinnollista yhteistyötä koskeva sääntely. Direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset olisi saatettava voimaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Direktiiviehdotuksen arvioidaan toteutuessaan aiheuttavan kustannuksia ja hallinnollista taakkaa Verohallinnolle ja velvoitteiden piiriin tuleville suomalaisille kryptovarapalvelun tarjoajille. Kustannusten ja hallinnollisen taakan voidaan arvioida jäävän kohtuullisiksi ottaen huomioon Verohallinnon ja suomalaisten kryptovarapalvelun tarjoajien hyvät tekniset valmiudet ja edellytykset toteuttaa direktiiviehdotuksen vaatimat toimenpiteet.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen