Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista(maksukyvyttömyysdirektiivi II)

U 101/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Katri Törnroth, p. 029 5150084
Asia
Direktiiviehdotuksella (COM(2022) 702 final) harmonisoitaisiin yksittäisiä osa-alueita jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysmenettelyistä. Ehdotus on yksi komission pääomamarkkinaunionin uudessa toimintasuunnitelmassa nimetyistä aloitteista. Ehdotuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysmenettelyitä yhdenmukaistamalla edistää rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, pääoman vapaata liikkuvuutta, rajat ylittäviä sijoituksia ja eurooppalaisten yritysten tasavertaisia toiminta- ja kilpailuedellytyksiä. Ehdotuksen tavoitteena on myös tehostaa maksukyvyttömyysmenettelyitä EU:ssa ja erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa ne tällä hetkellä ovat tehottomia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksen kansallinen täytäntöönpano edellyttäisi useita muutoksia mm. kansalliseen konkurssi-, yrityssaneeraus- ja yhtiölainsäädäntöön. Direktiiviehdotus heikentäisi ja monimutkaistaisi Suomen maksukyvyttömyysmenettelyitä monilta osin. Ehdotettu mikroyritysten menettelyn malli herättää vakavia huolia velkojien oikeusturvan ja talousrikollisuuden selvittämisen kannalta. Ehdotettu kaavamainen johdon velvollisuus hakea yritys maksukyvyttömyysmenettelyyn ei sovi Suomen maksukyvyttömyys- ja yhtiöoikeuden kokonaisuuteen. Direktiiviehdotuksen mahdolliset hyödyt liittyvät Suomen osalta pääasiassa unionin yhteismarkkinoiden tehostumiseen ja hyödyttävät erityisesti rajat ylittävää sijoitus-, rahoitus- ja yritystoimintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen