Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen nykyaikaistaminen digiaikana)

U 103/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Pauliina Pitkänen, p. 029 5530395
Asia
Euroopan komission 8. joulukuuta 2022 antamilla ehdotuksilla neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi COM(2022) 701, COM(2022) 703 ja COM(2022) 704 nykyaikaistettaisiin arvonlisäverojärjestelmää siten, että arvonlisäverosäännöt soveltuisivat entistä paremmin liiketoimintaan digiaikana. Ehdotusten tavoitteena on nykyaikaistaa alv-raportointivelvoitteita ja helpottaa sähköistä laskutusta, päivittää alustatalouden arvonlisäverosääntöjä ja siirtyä yhteiseen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiin EU:ssa. Ehdotuksilla otettaisiin käyttöön yhdenmukainen liiketoimikohtainen alv-raportointi EU:ssa rajat ylittävissä yritysten välisissä liiketoimissa. Tämä digitaalinen raportointi perustuisi pakolliseen sähköiseen laskutukseen. Samalla luovuttaisiin yhteenvetoilmoituksista. Alustatalouteen sovellettavia arvonlisäverosääntöjä selkeytettäisiin ja alustojen roolia arvonlisäveron kantamisessa vahvistettaisiin. Lisäksi arvonlisäveron erityisjärjestelmien sekä käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaa laajennettaisiin, jotta voitaisiin vähentää tarvetta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi useassa jäsenvaltiossa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Sisämarkkinoiden digitaalinen raportointivelvollisuus aiheuttaisi yrityksille ja verohallinnoille kertaluontoisia sekä jatkuvia tietojärjestelmä- ja muita hallinnollisia kustannuksia. Digitaalinen raportointivelvollisuus voisi myös vähentää yritysten hallinnollisia kustannuksia, kun siirrytään yhdenmukaiseen sähköiseen laskutukseen EU:ssa. Myös yhteenvetoilmoitusten poistuminen osaltaan keventäisi yritysten hallinnollista taakkaa. Digitaalinen raportointivelvollisuus ja arvonlisäverovelvollisuuden siirtäminen alustoille helpottaisi verovalvontaa ja lisäisi alv-velvoitteiden noudattamista. Suomen verotulot kasvaisivat, kun veropohja laajentuisi alustataloutta koskevien muutosten vuoksi. Muutosten arvioidaan lisäävän kilpailuneutraliteettia. Alv-rekisteröintiin ehdotetut muutokset vähentäisivät yritysten hallinnollista taakkaa, kun niiden ei tarvitsisi rekisteröityä useaan jäsenvaltioon ja tekisivät siten arvonlisäverovelvoitteiden noudattamisesta helpompaa etenkin pk-yrityksille. Tarkkoja euromääräisiä vaikutuksia Suomen kannalta ei ole vielä voitu arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella. Ehdotusten nettohyötyjen arvioidaan kuitenkin olevan merkittävät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen