Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

U 105/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, p. 029 5150314
Asia
Asetusehdotuksen (KOM (2022) 695 lopullinen) pääasiallisena tavoitteena on, että yhdessä EU-valtiossa vahvistettu vanhemmuus olisi tunnustettava muissa EU-valtioissa ilman erityistä menettelyä. Ehdotuksessa on säännökset myös tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä. Lisäksi asetusehdotuksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön eurooppalainen vanhemmuustodistus.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus korvaisi kansallisen sääntelyn asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Käytännössä asetus korvaisi tuomioistuimen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat kansalliset kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset sekä ulkomaisten päätösten tunnustamista koskevat säännökset EU:n jäsenvaltioiden välillä. Rajatylittävissä tilanteissa lapset voisivat nauttia kansallisen lainsäädännön mukaisista vanhemmuudesta johtuvista oikeuksista tehokkaammin esimerkiksi perintöä tai elatusta koskevissa asioissa taikka kun kyse on vanhempien oikeudesta toimia lapsen laillisena edustajana esimerkiksi koulutusta tai terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen