Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

U 108/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 029 5150176
Asia
Ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin ehdotettavat muutokset koskevat ihmiskaupparikoksen hyväksikäytön muotoja, ihmiskaupparikoksen tekemistä informaatio- tai kommunikaatioteknologiaa käyttäen, oikeushenkilöiden seuraamuksia, rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista, ihmiskaupan uhrien kansallista ohjausmekanismia, ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen käytön säätämistä rangaistavaksi sekä tilastotiedon keräämistä ihmiskaupparikoksista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla pyritään tehostamaan ihmiskaupan vastaista toimintaa vastaamalla viime vuosina esiin nousseisiin haasteisiin ja kehityssuuntauksiin sekä vähentämällä ihmiskaupan uhrien palvelujen kysyntää. Tarkoituksena on myös edistää uhrien varhaista tunnistamista, auttamista ja tukemista sekä edistää viranomaisyhteistyötä rajat ylittävissä tapauksissa. Ehdotus toteutuessaan aiheuttaisi muutoksia rikoslainsäädäntöön ja oikeushenkilöiden seuraamuksia koskevaan sääntelyyn. Tarkat vaikutukset viranomaisten toimintaan eivät ole vielä arvioitavissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen