Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2023/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

U 109/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, p. 029 5162346
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2022)672 final) on tarkoitus luoda EU-tason sääntelykehikko hiilenpoistojen sertifioinnista ja varmistaa hiilenpoistojen korkea laatu EU.ssa. Euroopan komission ehdotus on ensimmäinen EU:n laajuisesta vapaaehtoisesta kehyksestä, jolla korkealaatuisia hiilenpoistoja voidaan sertifioida luotettavasti. Ehdotus edistää sekä innovatiivisia hiilidioksidin poistamistekniikoita ja hiiliviljelyratkaisuja, että EU:n ilmasto-, ympäristö- ja nollapäästötavoitteiden saavuttamista. Asetusehdotuksen olisi tarkoitus parantaa merkittävästi EU:n valmiuksia määrittää, seurata ja todentaa hiilenpoistoja. Läpinäkyvyydellä varmistettaisiin sidosryhmien ja teollisuuden luottamus ja estettäisiin viherpesua. Hiilenpoistoilla voitaisiin ja täytyisi saada aikaan selkeitä ilmastohyötyjä, ja komissio asettaa etusijalle hiilenpoistotoiminnot, joista olisi merkittävää hyötyä myös luonnon monimuotoisuudelle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa hyvin hankala, koska asetusehdotuksen yksityiskohdat selkiytyvät vasta neuvottelujen edetessä. Voidaan kuitenkin katsoa, että asetusehdotuksella on mahdollista edistää EU:n ilmastotavoitteita, jos tätä sertifiointikehikkoa voidaan hyödyntää laajasti jäsenvaltioissa. Tämän todellista potentiaalia on hankala arvioida, koska ei tiedetä mihin sertifioituja ilmastoyksiköitä tarkalleen ottaen tullaan ja saadaan käyttää. Hiilisertifiointi olisi toimijoille vapaaehtoista. Hiilisertifioinnin toimenpiteiden valinnassa olisi pyrittävä välttämään merkittäviä kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuuteen ja asetusehdotuksessa kannustetaan toimenpiteisiin, joilla on myönteinen vaikutus monimuotoisuuteen. Rekisteristä aiheutuu valtiolle hallinnollisia kustannuksia, jos kansallinen sertifiointijärjestelmä päätetään perustaa valtion ylläpitämänä. Valtiontaloudelle aiheutuvat kustannukset katetaan julkisten talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Ehdotuksesta ei ole tunnistettu muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen