Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisvastuun lisäämisestä kaasuhankintojen paremman koordinoinnin, rajat ylittävän kaasukaupan ja luotettavien viitehintojen avulla

U 113/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Maria Kekki, p. +35 8295047108
Asia
Asetusehdotuksessa (COM (2022) 549 final) pyritään varautumaan tulevaan talveen, rauhoittamaan energiamarkkinoita sekä tukemaan energian toimitusvarmuutta. Ehdotuksella pyritään vastaamaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneeseen poikkeukselliseen tilanteeseen energiamarkkinoilla. Asetusehdotus pohjautuu osittain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/1938 toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (kaasun toimitusvarmuusasetus). Ehdotetulla asetuksella pyritään lieventämään korkean kaasun hinnan vaikutuksia puuttumalla kaasun kysyntään ja saantiin, varmistamalla toimitusvarmuutta kautta unionin ja vahvistamalla solidaarisuutta. Ehdotetulla asetuksella pyritään varautumaan tulevaa talvea myöhempään kaasun saantiin. Asetusehdotus on annettu hätätila-artiklan 122 nojalla ja se on voimassa vain vuoden.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus on suoraan velvoittavaa oikeutta eikä edellyttäisi suoraan muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Esityksellä katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia kaasun toimitusvarmuuteen sekä kaasumarkkinoiden toimintaan. Esityksellä tavoitellaan EU:n kaasuinfrastruktuurin tehokkaan käytön kehittämistä yhteisvastuun hengessä, sekä edistetään myös uusien kaasun toimitustapojen ja -lähteiden kehittämistä. Kaasun kysynnän poolauksen osalta jäsenmaan velvoitteena on katsoa, että sen alueella olevat maakaasualan toimijat ilmoittavat kysynnän poolaukseen 15% vastaavan kaasumäärän kaasun varastoasetuksen mukaisesta varastointivelvoitteesta. Ehdotetut toimet ovat luonteeltaan määräaikaisia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen