Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta

U 112/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Maria Kekki, p. +35 8295047108
Asia
Asetusehdotuksen (COM (2022) 668 final) mukaisella markkinoiden korjausmekanismilla pyritään viimesijaisena keinona rajoittamaan äärimmäisiä maakaasun hintoja. Ehdotetulla mekanismilla pyritään rajoittamaan sellaisia äärimmäisiä hintapiikkejä, jotka eivät vastaa hintakehitystä muissa unionin alueen kauppapaikoissa. Asetus kohdistuisi TTF-futuurien kuukausituotteiseen, ja se voitaisiin aktivoida 1.1.2023 alkaen. Mekanismin aktivoinnille olisi kaksi ennakkoehtoa, joista molempien tulisi täyttyä: a) TTF-kuukausituotteen hinta on yli 275 €/MWh kahden viikon ajalla; ja b) European Energy Exchangen (EEX) julkaisema TTF:n spot-hinta (TTF European Gas spot Index) olisi 58 euroa korkeampi kuin asetuksessa määritelty vertailuhinta vähintään 10 kaupankäyntipäivän ajan ennen a-kohdan mukaista ajanjaksoa. Asetusehdotus on annettu hätätila-artiklan 122 nojalla ja se on voimassa vain vuoden.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus on suoraan velvoittavaa oikeutta eikä edellyttäisi suoraan muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Ehdotetut toimet ovat luonteeltaan määräaikaisia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen