Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä

U 115/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Elina Hautakangas, p. 029 5047116
Asia
Asetusehdotuksella (COM (2022) 473) pyritään vastaamaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneeseen poikkeukselliseen tilanteeseen energiamarkkinoilla. Asetus sisältää kolme toimenpidettä: sähkön talvikysynnän ja huippukulutuksen leikkaamisen, sähkönmyyjien ylisuurien tuottojen rajaamisen, sekä fossiilisia polttoaineita tuottaville ja jalostaville yhtiöille asetettavan solidaarisuusmaksun. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää korkeista energianhinnoista kuluttajille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia sekä puuttua myös tietyille energiamarkkinatoimijoille nykytilanteessa syntyneisiin merkittävän korkeisiin tuottoihin, jotka eivät johdu yritysten omista ylimääräisistä panoksista tai investoinneista, sekä uudelleenjakamaan kyseisiä tuottoja korkeista energianhinnoista kärsivien kuluttajien eduksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sähkön käytön osalta asetusehdotuksessa esitetään vapaaehtoista 10 prosentin sähkön säästöä joulukuun ja maaliskuun välillä sähkön kokonaiskulutuksesta. Lisäksi kantaverkonhaltijan määrittelemiä sähkön kulutushuippuja tulisi leikata 5 prosentilla. Inframarginaalisilla teknologioilla tuotetulle sähkölle asetettava tuottojenrajaamisjärjestelmä soveltuisi varsin rajalliseen osaan tuotantoa Suomessa. Solidaarisuusmaksun merkitys Suomessa jäisi vähäiseksi, sillä se kohdistuisi mahdollisesti vain todella harvaan toimijaan Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen