Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

U 119/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Ympäristöneuvos Juhani Gustafsson, p. +35 8295250338
Asia
Euroopan komissio antoi 26. päivänä lokakuuta 2022 ehdotuksen (COM(2022) 540 final ja COM(2022) 540 final ANNEXES 1-6), jolla muutettaisiin vesipuitedirektiiviä, pohjavesidirektiiviä ja ympäristönlaatunormidirektiiviä. Keskeiset muutosehdotukset koskisivat vesien seuranta- ja tilatietojen raportointia, pohjavesien tarkkailulistamenettelyä ja uusien seurantamenetelmien mahdollistamista. Lisäksi ehdotuksessa muutettaisiin pintavesien ympäristönlaatunormeja sekä lisättäisiin ympäristötönlaatunormit uusille pintavettä ja pohjavettä koskeville pilaaville aineille. Uudet lisätyt pilaavat aineet olisivat mm. kasvinsuojeluaineita, lääkeaineita, teollisuuskemikaaleja. Vesipuitedirektiivin mukaista pintavesien tila-arviota muutettaisiin siten, että kansallisessa menettelyssä määritetyt haitta-aineet esitetään siirrettäväksi ekologisen tilan arvioinnista osaksi pintavesien kemiallisen tilan arviointia. Komissio esittää delegoitujen säännösten antamista, joilla muun muassa mahdollistettaisiin uusien pilaavien aineiden ja niiden ympäristönlaatunormien lisääminen. Lisäksi ehdotuksella lisättäisiin komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa vuosittaisessa seuranta- ja tilatietojen raportoinnissa käytettävät tekniset mallit.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen