Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksymisestä sekä ehdotuksista neuvoston päätöksiksi energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin 33. kokouksessa Euroopan unionin ja Euratomin puolesta otettaviksi kannoiksi

U 118/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Särkänne, p. 029 5047440
Asia
Energiaperuskirja on luonteeltaan sekasopimus, jonka osapuolia ovat sekä EU kansainvälisenä järjestönä, että EU:n jäsenvaltiot. Energiaperuskirjan uudistamisneuvottelut ovat sisältäneet 15 neuvottelukierrosta. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen konferenssi neuvottelutuloksen periaatteellisesta hyväksymisestä sekä modernisaatiotyöryhmän kokoukset koskien esitettyjen sopimusmuutosten tekstin oikeudellisen johdonmukaisuuden ja oikeellisuuden tarkastusta sekä uudistusten voimaansaattamisen prosessuaalisia kysymyksiä. Komissio on edustanut neuvotteluissa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita 15.7.2019 myönnetyn mandaatin mukaisesti. Komissio julkaisi 5.10.2022 ehdotuksensa neuvoston päätöksiksi uudistetun sopimuksen hyväksymiseksi EU:n ja Euratomin puolesta (COM (2022) 521 final ja COM (2022) 522 final).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Koska kyseessä on jo olemassa olevan sopimuksen muutos, joka suurelta osin tarkentaa sopimusmääräyksiä, katsotaan muutoksen aiheuttavan vain vähäisiä muutoksia alkuperäisen sopimuksen taloudellisiin vaikutuksiin. Esitetty sopimusmuutos ei muuta Suomen maksuosuutta niin kutsutun energiaperuskirjasihteeristön kuluista. Sopimusmuutoksella ei katsota olevan vaikutusta valtion talousarvioon. Uudistettuun sopimukseen sisältyisi EU:n osalta investointisuojan poissulkeminen fossiilienergiainvestoinneilta. Lisäksi uudistuksella lisättäisiin energiaperuskirjaan useita määräyksiä, joilla vahvistetaan sopimusvaltioiden sitoutuneisuutta monenkeskisiin kansainvälisiin ympäristönsuojaa ja työntekijöiden oikeuksia koskeviin sopimuksiin, todetaan sopimusvaltioiden olevan sitoutuneita olemaan houkuttelematta uusia energiainvestointeja laskemalla kansallisen ympäristö- tai työlainsäädännön tasoa, sekä selkeytetään ja vahvistetaan määräyksiä koskien investointien ympäristövaikutusten arviointia kansallisella tasolla. Sopimusvaltiot vahvistaisivat sopimuksessa tahtotilansa edistää kansanvälistä kauppaa ja investointeja energia-alalla tavalla, joka edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta liiketoiminnassa, sekä soveltuvilta osin sitoutuneisuutensa energiasiirtymään, vähähiilisten teknologioiden tukemiseen, ja yhteistyöhön ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Uudistettu sopimus sisältäisi erillisen riidanratkaisumenettelyn sopimusvaltioiden välisten, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta käsittelevien sopimusmääräysten tulkintaa tai soveltamista koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen